ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมการมีส่วนร่วม

1. การพบปะเพื่อให้ข้อมูลโครงการเบื้องต้นและปรึกษาหารือ ในวันที่ 27-30 สิงหาคม และวันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2562
อ่านเพิ่มเติม : กิจกรรมการมีส่วนร่วม


2. การประชุมกลุ่มย่อย ในวันที่ 30 กันยายน, 1 ตุลาคม และ 7-10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
อ่านเพิ่มเติม : กิจกรรมการมีส่วนร่วม


3. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแนวเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 12-13 และ 17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
อ่านเพิ่มเติม : กิจกรรมการมีส่วนร่วม